اخبار آزمایشگاهها

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر که دروس آزمایشگاهی ریز پردازنده،معماری،مدار منطقی را در نیمسال دوم 90-89اخذ نموده اند و خواستار حضور در کلاسهای عملی هستند و پروژه ارائه ننموده اند:کلاس درس فوق در تاریخهای زیر برگزار میگردد

آزمایشگاه مدار منطقی:28/6/90ساعت 13-8

آزمایشگاه ریز پردازنده:22/6/90ساعت 12-8

آزمایشگاه معماری 26/6/90ساعت 12-8

اخبار آزمایشگاهها

/ 0 نظر / 5 بازدید