امتحان میان ترم دروس ساختمانهای گسسته - مدار منطقی - ذخیره بازیابی

امتحان ساختمان داده ها با استاد عبدالهی فرد پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه و امتحان مدار منطقی با استاد عابدی 15 اردیبهشت ماه یعنی هفته دیگه پنجشنبه  و ذخیره و بازیابی با استاد امانتی جمعه 23 اردیبشهت ماه ٩٠برگزار میشود. 

/ 0 نظر / 2 بازدید