به حرف مردم کاری نداشته باش . . .

 
لئوبوسکالیا

اگر عشق بورزید می گویند که سبک مغزید...

اگر شاد باشید می گویند که ساده لوح وپیش پا افتاده اید....

اگر سخاوتمند و نوعدوست باشید می گویند که مشکوکید...

اگر گناهان دیگران راببخشید می گویند ضعیف هستید...

اگر اطمینان کنید می گویند که احمقید...

اگر تلاش کنید که جمع این صفات را در خود گرد آورید٬

مردم تردید نخواهند کرد که شیاد و حقه بازید.

پس به حرف مردم کاری نداشته باش . . .

مادر ترزا 

مردم اغلب غیرمنطقی،نامعقول،وخودمحورند،تو به هرحال انها راببخش

اگرمهربان باشی ممکن است تورابه داشتن انگیزه های پنهانی وخودپسندی متهم کنند،تو به هرحال مهربان باش

اگرموفق باشی ممکن است دوستان دروغین و دشمنان حقیقی بیابی،تو به هرحال موفق شو

اگرصادق و روراست باشی ممکن است مردم فریبت دهند،تو به هرحال صادق و روراست باش

انچه برای ساختنش سالها وقت صرف کرده ای کسی ممکن است یک شبه نابود سازد،تو به هرحال بساز

اگرشادی و ارامش رایافتی ممکن است به تو حسادت کنند،تو به هرحال شادباش

امروزهرچه خوبی کنی فردااغلب مردم فراموش خواهندکرد،تو به هرحال خوبی کن
/ 1 نظر / 4 بازدید
110

مردم اغلب غیرمنطقی،نامعقول،وخودمحورند،تو به هرحال انها راببخش اگرمهربان باشی ممکن است تورابه داشتن انگیزه های پنهانی وخودپسندی متهم کنند،تو به هرحال مهربان باش اگرموفق باشی ممکن است دوستان دروغین و دشمنان حقیقی بیابی،تو به هرحال موفق شو اگرصادق و روراست باشی ممکن است مردم فریبت دهند،تو به هرحال صادق و روراست باش انچه برای ساختنش سالها وقت صرف کرده ای کسی ممکن است یک شبه نابود سازد،تو به هرحال بساز اگرشادی و ارامش رایافتی ممکن است به تو حسادت کنند،تو به هرحال شادباش امروزهرچه خوبی کنی فردااغلب مردم فراموش خواهندکرد،تو به هرحال خوبی کن مادر ترزا