# ایمیل_اساتید

ایمیل اساتید

  ایمیل استاد امانتی   Amanati400@yahoo.co.in   ایمیل استاد چگینی a_chegani@yahoo.com   ایمیل استاد نور محمدی   I.noormohammadi@gmail.com   ایمیل استاد عبدی (آزمایشگاه مدار الکترونیکی)   Javad_abdi@yahoo.com   ایمیل استاد دوست حسینی hosseini_86@yahoo.com        
/ 1 نظر / 2 بازدید